บุคลากร

นางสุดจิตต์ ขาวเรือง
นางสุดจิตต์ ขาวเรือง

นิติการชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายฝน เทือกดอกไม้
นางสาวสายฝน เทือกดอกไม้

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร 0 คน
ข้าราชการครู 0 คน
ครูชาย 0 คน
ครูหญิง 0 คน
ครูอัตราจ้าง คน
รวม 2 คน